ANBI

Actueel verslag (Laatste update: 6 mei 2023)

Het laatste jaarverslag en de bijbehorende financiële verantwoording van de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak (Overzicht baten en lasten) werd gepresenteerd en vastgesteld tijdens de laatste jaarvergadering: zie einde van pagina voor overzicht van Jaarverslag & Jaarcijfers.

De Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele doelstelling.
De status heeft een aantal aantrekkelijke voordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanaf 1-1-2012 geldt voor donateurs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


M.i.v. 1-1-2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op hun website. U vindt ze hier beneden:

Naam:

Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak

Vestigingsadres:

Jan van Steffeswertplein 1, 6107 BZ, Stevensweert

Postadres:

Julianalaan 6, 6107 BE, Stevensweert

RSIN / Fiscaal nummer ANBI:

802703793

IBAN :

NL 13 RABO 0149506600

Bestuurssamenstelling:

Dhr. H. Peeters (voorzitter)
Mevr. M. Hendrikx (secretaris)
Dhr. T. Romeijn (penningmeester)
Dhr. G. Rutten (conservator)
Dhr. B. Cretskens, bestuurslid
Dhr. H. Meuwissen, bestuurslid

Beloningsbeleid

Een bestuursfunctie is in onze organisatie volledig vrijwilligerswerk, voor kosten die met de uitvoering van de bestuursfunctie samenhangen is een minimale onkostenvergoeding beschikbaar op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Beleidsplan (verkort)

De Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak werd opgericht op 29 mei 1982. Op 7 mei 1983 volgde de opening van het museum, gehuisvest in de Protestantse Kerk van Stevensweert. Om bij de bevolking een groter draagvlak te creëren, werd in 1983 de vereniging Amici Insulae (Vrienden van het Eiland) opgericht. In 1991 volgde een verhuizing naar het voormalige gemeentehuis van Stevensweert, een monumentaal gebouw uit 1858 ontworpen door architect Pierre Cuypers. In 2013 werd het museum opnieuw ingericht na een ingrijpende restauratie in opdracht van de gemeente Maasgouw (eigenaar van het gebouw).

Doelstellingen

  • Het verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen en tentoonstellen van geschied- en volkskundige objecten, in het bijzonder voor zover betrekking hebbend op het zogenaamde Eiland in de Maas (Stevensweert en Ohé en Laak).
  • Het verbreiden en stimuleren van de kennis over het bovengenoemd gebied waarbij met name de rol van de voor Zuid-Nederland unieke vesting Stevensweert een belangrijk accent vervult.
  • Het uitdragen van deze kennis op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en grensoverschrijdend gebied.

Collectie

De collectie van het Streekmuseum bevat ca. 1600 objecten. Ze zijn volledig geregistreerd via een handmatig kaartsysteem en via het computerprogramma Adlib Museum Basis. De hele collectie is ook ondergebracht in het landelijke MUSIP-project.

Het grootste gedeelte van de collectie wordt permanent geëxposeerd. Het overige deel wordt bewaard in depots en zijn daarmee voorhanden bij incidentele tentoonstellingen. Regelmatig worden voorwerpen op professionele wijze gerestaureerd en geconserveerd.  Er wordt een register bijgehouden van in- en uitgaande stukken. Van de collectie is ca. 80% eigendom, de overige 20% zijn (langdurige) bruiklenen.

Publiek

De oude kern van Stevensweert is een beschermd dorpsgezicht. Het historische karakter wordt met name bepaald door de monumentale bebouwing en het kenmerkende stratenplan dat dateert uit de aanleg van de vestingwerken door de Spanjaarden in 1633. De na 1874 gesloopte vestingwerken zijn in 2010 weer voor een gedeelte gereconstrueerd hetgeen de aantrekkelijkheid voor bezoekers verder doet toenemen. Het museum fungeert als plek waar de nodige historische achtergrond kan worden verkregen over de geschiedenis van Stevensweert en het naburige Ohé en Laak. Als introductie wordt aan de bezoekers de film “Eiland in de Maas, van alle tijden” vertoond. Daarna volgt bezoek aan het museum met de thema’s: Baggervondsten, Beeldhouwer Jan van Steffeswert, Kasteel Stevensweert, Munten en penningen, Vesting Stevensweert en Kasteel Walburg. Voor groepen zijn er rondleidingen mogelijk door het museum en/of de historische kern. Het museum trekt jaarlijks ca. 3000 bezoekers. Voor jeugdige bezoekers is er een speciale speurtocht ontwikkeld.

Samenwerkingen

Het museum werkt samen met de in 2007 gevormde gemeente Maasgouw, waarvan Stevensweert en Ohé en Laak deel uitmaken. Het beleid t.a.v. de drie in Maasgouw gevestigde musea is vastgelegd in de gemeentelijke Museumnota. De drie musea werken samen met het Combi Ticket: Drie musea in de gemeente voor de prijs van 2”.

Sinds 2009 werkt het Streekmuseum intensief samen met Visit Noord- en Midden-Limburg die in het museum een agentschap heeft ondergebracht. De gidsen en de baliemedewerkers zijn sindsdien in dienst van de VVV. Deze samenwerking maakt het mogelijk het museum te openen op donderdag t/m zondag van 13.00 tot 16.00 uur (in de periode april t/m oktober) en in de periode november t/m maart op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groepen is bezoek het hele jaar door mogelijk op alle dagen. Reserveren via de VVV.

Een essentiële samenwerking bestaat verder met de vereniging Amici Insulae. Het museum is in dit bestuur vertegenwoordigd en statutair is vastgelegd dat een derde deel van de ontvangen contributie jaarlijks wordt afgedragen aan het museum.